Đã kết thúc đợt dự thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới, cảm ơn bạn đã quan tâm đến cuộc thi.